Program Pirátů pro Zašovou 2018

Vážení spoluobčané,
4 roky uběhly a naše kandidátka rozrostla o 2 občany, kteří se aktivně zajímají o dění v obci. Pravda, není to mnoho. Oslovili jsme i další občany, avšak neměli čas nebo zájem a v jednom případě byli problém Piráti. Pokud jsme na někoho z vás zapomněli, omlouváme se, a určitě nám dejte vědět, že se k nám chcete přidat. Přestože jsme jen 3, tak k volbám přistupujeme se vší odpovědností. Na druhé straně, u naší kandidátky máte záruku, že nám nejde o to, aby naši kandidáti, kamarádi a rodinní příslušníci dostávali obecní zakázky či pracovní úvazky apod. Ostatně proto i v těchto volbách do toho jdeme opět s heslem „Za obec průhlednější“, protože jsme přesvědčeni o tom, že maximální otevřenost a transparentnost je zdravým základem pro veškerý další život v obci. Podotýkáme, že nejsme členy žádné politické strany a můžeme Vás ujistit, že nejsme žádní vítači, jak by si někdo mohl myslet, když kandidujeme pod záštitou Pirátské strany. Jsme přesvědčeni, že pokud je to možné, tak je potřeba pomáhat přímo v místě, protože pokoušet se řešit situaci stěhováním národů by do budoucna znamenalo velký problém. Preferujeme prostě transparentnost, hospodárnost, potřeby mládeže, pracujících i důchodců, ochranu životního prostředí, atd.

Do voleb nás vede pan Zdeněk Mořkovský, který zde z nás žije nejdéle a mimochodem před lety na dolním konci organizoval petici za dopravní opatření, která by vedla ke zklidnění dopravy v trase od kina přes Hliník na starou cestu na Zubří. (Tato trasa je totiž nezřídka využívána jako objížďka při komplikacích na hlavní silnici I/35). Po letité marné snaze vyjednat s vedením obce alespoň nějaké řešení se rozhodl, že nebude tomuto stavu dále přihlížet a aktivně se zapojí do voleb. Dalším novým kandidátem je pan Radim Redl, který rovněž vnímá jako velký problém narůstající intenzitu dopravy po naší vnitřní dopravní tepně, tzn. z dolního na horní konec. Také on organizoval petici za zklidnění dopravy, kterou podpořilo v roce 2012 přes 230 z Vás.

 

Doprava v obci

Narůstající dopravu v naší obci v kombinaci s dalšími faktory (jako např. již nedostatečné dopravní značení, nedodržování rychlosti, chybějící přechody pro chodce, atd.) nebude možné do budoucna podceňovat, protože se jedná zejména o bezpečnost tzn. zdraví občanů.

S bezpečností v dopravě souvisí také výstavba chodníků, kde je vyšší hustota dopravy. Proto bude nezbytné vybudovat např. chodník ve Veselé od ves. Mostu do „Ráje“ a v dalších podobně frekventovaných trasách.

Původní páteřní chodník přes obec

O opravě chodníku od OÚ na dolní konec se mluví již mnoho let. Mělo by se přistoupit minimálně k nějaké formě opravy dlažby, která se za 25 let existence projevuje značnými nerovnostmi, což způsobuje problémy nejen při chůzi, ale také při zimní údržbě.

Výjezd z obce

Oficiální projekt výjezdu z obce má bohužel své nedostatky a proto budeme požadovat doladění tohoto projektu, dokud je stavba ve fázi projektu. (viz debata s nezávislými projektanty v dubnu v KIC) I kdyby se ukázalo, že využití plochy mezi kolejemi a I/35 by bylo velmi nákladné, což však zatím nikdo seriózně nepodložil, kromě „střelby nejvyšších cifer za železniční přejezdy navíc“, které jsou však víceméně stejně již součástí ofic. projektu, tak velkým nedostatkem zůstává, že tímto prostorem nebude možné projet ani na kole!!!. Minimálně v tomto směru bude nutné sjednat nápravu a občané si jistě zaslouží, když nám bude projekt oficiálně představen na setkání se zástupci ŘSD a SŽDC, jako tomu bylo ze strany ŘSD v Zubří ohledně výjezdu, nebo ze strany SŽDC při jednání o terminálu ve VM v nedávné době.

Dále ohledně dopravy:

S ŘSD řešit a požadovat ochranu obytné zástavby dolního konce dotčené nadměrným hlukem z frekventované silnice I/35 ( tzn. protihlukové stěny, nízkohlučný asfalt apod.)

 

Transparentnost - průhlednost

  • zveřejňování evidence faktur na stránkách obce
  • registr smluv na stránkách obce
  • dostupnost podkladů ke schůzím zastupitelstva obce
  • zveřejňování zápisů ze schůzí zastupitelstva
  • zveřejňování usnesení rady obce
  • videozáznamy zastupitelstva obce (vedení obce na poslední schůzi ZO sdělilo, že z důvodu GDPR nebude dále zveřejňovat videozáznamy ZO, požádali jsme o radu o.s. Zdravý Rožnov, bylo nám řečeno, že záznamy je možné dále realizovat.)
  • zveřejňovat veřejné zakázky na webu obce i v nižších limitech, než stanovuje zákon o ZVZ

Budeme mimochodem požadovat reklamaci instalované videokamery v zasedací místnosti, jelikož zvuk na pořízených videozáznamech je naprosto nekvalitní až nepoužitelný !!!

Nelíbí se nám zdvojování pracovních úvazků

Domníváme se, že např. stavební technička OÚ by nad rámec svého úvazku neměla vykonávat placenou funkci opatrovníka s roční odměnou přes 100.000,- kč.

 

Hospodárnost

Kde se zbytečně utrácelo a co by nám mělo být ponaučením

Do rekonstrukce zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu bylo nalito neuvěřitelných 1 mil. kč, vzhledem k tomu, že je využita pouze párkrát do roka, je to naprosto neefektivní výdaj. Tyto prostředky měly být vynaloženy např. na údržbu více využívaného zanedbaného obecního majetku.

 

Údržba a péče o obecní majetek

Smuteční obřadní síň

Když se podíváme na lokálně opadanou omítku či stav podstřešního pohledového dřevěného obložení, je zřejmá dlouhodobě zanedbaná základní údržba a opravy této budovy. Vyzveme vedení obce k této jednoduché opravě ještě v tomto volebním období.

Hrboly na cyklostezce

Vedení obce bylo vyzváno k opravě nerovností ještě v záruční době stavby - cca rok 2014. Bohužel s opravou se dost otálelo a nakonec ji provedla i jiná firma než původní zhotovitel. Od té doby se projevily nové nerovnosti. Vyzveme ještě současné vedení, aby největší hrboly opravili ještě v závěru svého funkčního období.

Podpora spolků a organizací

Nadále podporovat spolkovou činnost v obci. Co se týká větších investic - např. ve fotbalovém areálu podpořit výstavbu nové budovy s kapacitními šatnami, zázemím apod.

Podpora aktivního trávení volného času mládeže, dospělých, případně aktiv. důchodců

Za podpory obce se snažit vyjednat se sportovními oddíly jako fotbal, tenis apod. bezplatný přístup na tato sportoviště jakožto rozšíření možností trávení volného času mládeží případně také dospělých a seniorů.

Plánování a strategické řízení

Strategický plán obce a plánování považujeme za velmi důležité, avšak přijímání nového člověka na tuto záležitost je na pováženou, strat. plán by měli být schopni vytvořit stávající zaměstnanci OÚ. K větším projektům je třeba dělat tzv. kulaté stoly – tzn. představení a projednání s  občany a naplňovat tzv. „místní agendu 21“, ke které se obec zavázala v rámci strategického plánování.

 

Záměry

Areál kláštera

Jsme pro zpřístupnění areálu kláštera občanům – veřejnosti. Ohledně péče o klášterní rybník doporučujeme jednat/spolupracovat s rybáři.

Obecní budova ve Skále

Ohledně nevyužitých prostor v domě ve skále jsme pro zvážení, aby v prostorech ve 2.N.P., případně podkroví byla zřízena bytová jednotka, jakožto dlouhodobé účelné využití nevyužitých prostor.

 

Jednoduchá zlepšení, která obec nemusí nic stát

Životní prostředí - tříděný odpad

Obec má možnost obdržet od firmy Ekokom bezplatně nádoby -barevné plastové popelnice pro své občany (o velikosti popelnice pro domácnost) na tříděný odpad tzn., že jen stačí, aby vedení obce zaslalo žádost o jejich dodání. Díky sběru - třídění do těchto popelnic, je možné výrazně snížit produkci plastového odpadu tím, že odpadne sběr do plastových pytlů, které se logicky stávají také dalším odpadem.

Školení zaměstnanců OÚ

Ohledně zajištění potřebných školení pracovníků a zaměstnanců OÚ je možno žádat úřad našeho kraje (jak jsme se informovali), takže není nutné jezdit na školení až do Mikulova či podobných destinací, jak víme, že reálně nastalo (viz cesta paní místostarostky a asistentky OÚ na školení cca před rokem a půl), což s sebou nese jednak vyšší výdaje, a také absenci pracovníka na obci (mohli by řešit obecní záležitosti).

 

Toto budeme hlídat:

Březová alej za ústavem/klášterem v ohrožení!

Budeme požadovat citlivé řešení při případné výstavbě kapacitnější komunikace – kácení si nepřejeme, považujeme to bezohlednost, jelikož toto místo vždy sloužilo také k procházkám i odpočinku místních lidí.

Riziko pokuty ze strany České inspekce ŽP

Případnou pokutu udělenou obci za letošní složení stavebního odpadu na polní cestě v Zašové na území CHKO Beskydy by měli zaplatit odpovědní lidé z vedení obce z vlastních peněz.

 

Toto prověříme:

Občané povídají, že řadu stavebních míst nad bytovkami/ u Skály/pod Černým Kopečkem získali příbuzní paní starostky a vedení stavební firmy Coobler. To by bylo na pováženou, jelikož když byl na schůzi ZO ve Veselé cca před 10 lety paní starostkou přednesen záměr na odprodej velké obecní parcely i za účasti jednatele fy Coobler, bylo to zdůvodněno tím, že místní občané už pomalu nemají kde stavit a proto je potřeba nachystat další parcely. Nic však nebylo řečeno o tom, a nikoho by logicky nenapadlo, že parcely budou postoupeny do nejbližšího okruhu aktérů tohoto záměru. Každý slušný člověk předpokládal, že parcely budou k dispozici běžným občanům.

Navrhni úpravu